Saturday, October 29, 2011


SOALAN RAMALAN SPM 2011 EKONOMI ASAS : PENGANALISISAN DARIPADA SOALAN SPM 2005- 2010

SOALAN RAMALAN EKONOMI ASAS SPM 2011


1. berdasarkan penyataan di bawah berkaitan Masalah ekonomi

Kekurangan (scarce) hasil cukai dan bukan cukai mendorang wujudnya pilihan

apakah matlamat pilihan unit ekonomi tersebut unit ekonomi

a. memaksimumkan nilai pemegang saham
b.memaksimumkan kos pengeluaran
c.memaksimumkan kebajikan masyarakat
b.memaksimumkan keuntungan

2. keperluan asas bagi semua manusia adalah sama tetapi kehendak manusia adalah berbezaantara individu dengan individu yang lain.

Berdasarkan penyataan diatas apakah tujuan seseorang individu mengunakan sesuatu barang atau perkhidmatan?
a. meningkatkan taraf hidup mereka
b.menyokong barangan tempatan
c. mendapat util yang maksimum
d.menentukan jenis output yang hendak dikeluarkan

3. maklumat berikut merupakan seorang usahawan tempatan

Encik Ahmad mengeluarkan 8000 produk elektrik yang berteknologi caggih untuk diimport ke Amerika. Produk ini di jangka akan digunakan oleh rakyat amerika. Jentera mesin yang canggih telah digunakan oleh beliau dalam penguluran produk tersebut

berdasarkan situasi di atas En. Ahmad telah menyelesaikan masalah ekonomi.

I bagaimana hendak dikeluarkan
II untuk siapa dikeluarkan
III apa yang hendak dikeluarkan
IV berapa yang hendak dikeluarkan

a .I, II , dan III
b.I dan II
c.semua di atas
d. I sahaja

4. apakah persamaan ciri sistem ekonomi campuran ( mixed economy) dan ekonomi islam (islamic economy)

a. memaksimumkan nisbah keuntungan
b.mengunakan mekanisma harga
c. harga ditentukan oleh kerajaan
d. terdapatnya sektor kerajaan dan swasta

5. upah benar dapat didefinasikan sebagai

a. upah selepas diseleraskan dengan harga purata barang
b. upah yang diterima dalam bentuk cek
c.upah yang diterima selapas ditolak dengan cukai pendapatan
upah sebelum diselaraskan dengan harga purata barang dan perkhimatan

6. Justin bibir: di negara saya, saya bebas untuk memilih barang dan perkhidmatan mengikut kemahuan saya tanpa halangan. saya juga bebas memiliki harta persendirian. tiada campur tangan daripada pihak kerajaan

apakah sistem ekonomi yang dimaksudkan oleh beliau

a. sistem ekonomi islam
b.sistem ekonomi campuran
c. sistem ekonomi kapitalis
d. sistem ekonomi perancangan pusat

7. seseorang penganggur merima sejumlah wang daripada kerajaan miskipun dia tidak menumbang tenaga dalam sektor ekonomi. apakah jenis bayaran yang diterima oleh si pengganggur tersebut dalam ekonomi?

a.Faedah
b.cukai
c. upah
d.bayaran pindahan (transfer payment)

8 antara berikut yang manakah menerangkan keperluan manusia.

a. memperoleh lebih keselesaan dan kemegehan dalam hidup
b. berubah-ubah mengikut keadaan semasa
c.diperlukan untuk terus hidup
d.dikenuriakan oleh tuhan secara percuma

9. mengapah individu harus merancang perbelanjaan mereka?

I membolehkan barangan yang penting didahulukan
II dapat menjimatkan duit dan memupuk amalan menabung
III mendapat pulangan di masa hadapan
IV supaya dapat membuat spekulasi untuk kepentingan peribadi

a. I dan III
b. II sahaja
c. I dan IV
d I dan II

10. Antara berikut yang manakah merupakan cara tabungan yang terjamin dan selamat

I membeli bond di pasaran terbuka
II membeli Sijil Simpanan Premium Bank Simpanan Nasional
III Memberli saham syarikat terkemuka
IV Membeli polisi insurans nyawa

a. I dan II
b. I dan IV
c. II dan IV
d. III sahaja


11. apakah contoh lain bagi barang di atas?

a. kereta dan petroleum
b. Radio dan kaset
c.roti dan jam
d. mentega dan marjerin

12. sesebuah firma akan membuat keputusan dalam pengeluran berdasarkan

I untung yang maksimum
II kos yang maksimum
III teknologi yang cekap dan efisien yang boleh meminimumkan kos
IV kebajikan masyarakat terpelihara dan terjamin

a. I dan II
b.III dan IV
c.II dan III
d. I dan III

13. Antara berikut yang manakah butiran yang tidak diambil kira dalam potangan wajib untuk memperoleh pendapatan boleh guna (disposable income)

a. premium insurans nyawa.
b.caruman KWSP
c.caruman PERKESO
d. cukat pendapatan

14. antara berikut yang manakah kegiatan pengeluran dalam aktiviti ekonomi?

a. Encik Afiq seorang cikgu
b. abu membeli teh tarik untuk kawannya
c. alia menerima wang saku daripada ibunya
d. ah chong membelanjakan wangnya di pasar malam

15. antara berikut, yang manakah menerangkan perubahan penawaran (supply)

I Disebabkan oleh faktor selain harga barang itu.
II menyebabkan peralihan keluk penawaran ke kanan atau ke kiri
III desebabkan oleh faktor harha barang itu sendiri
IV pergerakan di sepanjang keluk penawaran yang sama

a. I dan II
B.I dan III
c.III dan IV
d .II dan III

16. apakah yang akan berlaku jika penawaran lebih daripada permintaan di pasaran?

a. harga pasaran akan naik secara mendadak
b.berlaku ketidakseimbangan pasaran
c. orang kaya mejadi lebih kaya, orang miskin menjadi makin miskin
d. tiada perubahan harga di pasaran

17. Apakah yang berlaku jika upah ditetapkan lebij tinggi daripada keseimbangan lebih rendah daripada upah keseimbangan di pasaran

a. keseimbangan pasaran tercapai
b. kadar inflasi berkurang
c. penawaran buruh tidak berubah
d. berlaku ketidakseimbangan dalam pasaran

18. berikut merupakan hasil kerajaan kecuali
a. royalti petroleum
b. duti yang dikenakan ke atas barang import
c. cukai syarikat
d. sekuriti kerajaan

19.
Kuantiti (unit)
Jumlah kos (RM)
20
300
35
500

berdasarkan jadual di atas,hitung kos sut(marginal cost) bagi keluaran unit yang ke -45

a.RM17.99
b.RM18.88
c.RM5000
d. RM13.33

20
Haraga barang A
Kuantiti yang dikeluarkan
RM1.00
100
RM1.30
300
RM1.50
350
hitungkan keanjalan harga penawaran apabila tingkat harga berubah daripada RM1.00 kepada RM3.00

A.3.80
b.0.10
c.2.50
d.6.67

21. apakah yang akan berlaku jika kadar upah dinaikkan?

a. Kuantiti buruh yang ditawar akan jatuh
b. kuantiti buruh yang diminta akan berkurang
c.kuantiti buruh diawarkan tidak berubah
d. inflasi berlaku

22.


22. antara berikut yang manakah ciri-ciri wang baik dan boleh diterima?

I diterima umum sebagai alat medium pertukaran
II tidak boleh dibahagikan kepada unit2 kecil
III mudah dibawa
IV mudah diperolehi

a. I dan II
b.I dan III
c.III dan IV
d. II dan IV

22. di dalam ekonomi, wang dapat didefinasikan sebagai

a. alat yang boleh digunakan untuk membeli kerata evo
b. alat untuk membuat pertukaran mengikut kehendak yang serentak
c apa-apa sahaja yang diterima umum sebagai alat medium pertukaran barang2 dan perkhidmatan
d. alat sebagai pengukur kekayaan

*Tidak mudah rosak
*Boleh dugunakan di mana-mana dan pada bila-bila masa
*Nilai stabil
23.berdasarkan maklumat di atas, wang berfungsi sebagai?

a. alat perantaraan pertukaran
b. alat bayaran tertunda
c. alat penyimpan nilai
d. alat pengukur nilai

24. Antara berikut yang manakah menerangkan cukai langsung?

a. boleh dibayar pada bila-bila masa
b. beban cukainya tidak boleh diagihkan
c.bayaran setiap kali urus niaga berlaku
d. kadar cukai bergantung kepada tingkat pendapatan

25. antara Institusi kewangan yang berikut, yang manakah perlu menyimpan sejumlah rizab berkanun yang ditetapkan oleh BNM(Bank negara Malaysia)?

I. Bank CIMB berhad
IIsyrikat insurans
III. bank saudagar
IV Syarikat kewangan

a. I dan II
b.II dan III
c. I dan IV
d.II dan IV

26. Bank islam mengunakan konsep "menjual barang pada harga lebih tiggi daripada belian. apakah nama konsep tersebut?

a. Al-Mudharabah
b. Al-Musyarakah
c. Al Qard Al hassan
d. Al murabahah

27. apakah yang menyebabkan wujudnya aktiviti perdagangan antarabangsa?

a. semua negara inginkan kos yang maksimum
b.mewujudkan lambakan di pasaran
c. semua negara bersaing untuk menjadi negara yang berpendatan yang tinggi
d. faktor-faktor pengeluaran bagi setiap negara adalah berbeza-beza mengikut faktor geografi


28. Jadual 1 berkenaan dengan import dan eksport Malaysia pada bulan september
Butiran
RM million
Import
20
Export
40
Insurans dan perkhidmatan
10
perjalanan
20
Bayaran pindahan
5
Pendapatan pelaburan
40
Aliran modal masuk jangka pendek
20
Aliran modal keluar jangka pendek
10

Kirakan Jumlah imbangan dagangan pada bulan tersebut?

a. 25
b.40
c.10
d.20

dipetik dari laman web:
http://asyrafinewz-asyrafinewz.blogspot.com/2011/01/soalan-ramalan-spm-2011-ekonomi-asas.html

No comments: