Tuesday, June 26, 2012

MODUL 3-ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA


MODUL 3: ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA
1       a)  Jadual 1 menunjukkan permintaan terhadap suatu barang.
              
Harga (RM)
Kuantiti (Unit)
1
2
3
60
40
20
     
1)      Dengan menggunakan kertas graf, lukis keluk permintaan barang tersebut.  (4m)
          b)    Terangkan tiga faktor yang mempengaruhi permintaan (6m)
-
 
2.       Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara harga dengan kuantiti diminta bagi barang P dan barang Q

Harga barang (RM)
Kuantiti diminta (unit )

Barang P
Barang Q
1
100
50
2
85
40
3
40
30
4
10
20

1)      Terangkan hukum permintaan bagi barang P dan Q (4m)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2)      Hitung nilai keanjalan harga permintaan bagi barang P dan Q apabila harga barang berubah daripada RM2 kepada RM3  (6m)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3)       Nyatakan jenis keanjalan harga permintaan bagi barang  P dan Q  (2m)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3
Harga (RM)
Kuantit barang X yang diminta (unit)
6
300
5
500
4
800
3
1600

a)      Berdasarkan jadual 1,lukiskan keluk permintaan individu bagi barang X dan
        seterusnya terangkan pembentukan   keluk tersebut (6m)        Pembentukan keluk permintaan
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b)      Diandaikan pd 6 Julai 2001, harga seunit  kamus bercetak ialah RM20 dan kuantiti
        diminta ialah 80 000 unit .Manakala pd 30 Ogos 2001,harga kamus itu tidak berubah
                   tetapi kuantiti diminta bertambah menjadi 120 000 unit. Nyata dan jelaskan faktor-
        faktor yang menyebabkan perubahan tersebut (10m)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      
1       a)
Jenis barang
% Perubahan kuantiti diminta
% Perubahan harga
Barang A
Barang B
Barang C
2
3
4
4
3
2
 Berdasarkan jadual 2,tentukan nilai dan terangkan keanjalan harga permintaan bagi setiap 
 barang tersebut  (9m)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       b)     
Tahun
Jumlah (unit)
1996
1997
1998
44 105
32 980
26 599
          Berdasarkan jadual di atas,jualan kereta persendirian dari tahun 1996 hingga tahun 1998
          telah ,merosot. Terangkan   faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perubahan
          tersebut  (10m)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

1 comment:

Admin said...

Salam. Maaf jika mengganggu. Kami sedang menjalankan satu kaji selidik khas untuk guru-guru sekolah rendah dan menengah. Kaji selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai proses penggubalan kertas soalan samada untuk kerja sekolah, ujian bulanan atau peperiksaan besar. Kaji selidik ini hanya mengandungi 14 soalan mudah dan mengambil masa kurang dari 5 minit untuk menjawab. Jika berminat boleh layari laman web di bawah:

http://mysoalan.blogspot.de/2012/06/kaji-selidik.html

Saya juga berharap agar anda dapat menyebarkan kaji selidik ini kepada rakan-rakan guru yang lain. Terima kasih!

http://mysoalan.com/